Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Παραδείγματα εννοιολογικών χαρτών (β) Στο παραπάνω σχήμα (Εννοιολογικός χάρτης των εννοιών: τήξη, πήξη, εξαέρωση και υγροποίηση- Καραντζής, 2007) σημειώνεται, στο πάνω μέρος, η κύρια έννοια που θα μελετηθεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση εξετάζεται η έννοια «καταστάσεις της ύλης». Ακολούθως σημειώνονται οι επιμέρους έννοιες, στερεά, υγρά και αέρια και χαράσσονται οι γραμμές σύνδεσης μεταξύ τους και προσδιορίζονται τόσο η φορά της μετατροπής της μιας κατάστασης στην άλλη όσο και ο τρόπος της μετατροπής (+Θ = προσφέρουμε θερμότητα, -Θ = αφαιρούμε θερμότητα) καθώς και η ονομασία του φαινομένου (τήξη, πήξη, εξαέρωση, υγροποίηση).

 Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται ο εννοιολογικός χάρτης του νερού (Μίχας 2003˙ Καραντζής, 2007). Στην αναπαράσταση σημειώνονται οι επιμέρους έννοιες: οργανισμοί, μόρια, κατάσταση της ύλης και οι συνδετικές λέξεις που προσδιορίζουν τη σχέση μεταξύ αυτών των εννοιών.
Πηγές
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ, Ι. (2007). Εφαρμογές Βασικών Αρχών της Μάθησης στην Εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
ΜΙΧΑΣ, Π. (2003). Η διδασκαλία της Φυσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου